Nieuws

GENEALOGIE-CAFE

Maandag 12 november 2018 is het genealogiecafé van PeelenMaasNet weer geopend en wel van 19.30 uur - 21.30 uur in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente te Panningen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Vrijwilligers van PeelenMaasNet staan klaar om vragen te beantwoorden en iedereen verder op weg te helpen in zijn of haar stamboomonderzoek. Ook als je iets meer te weten wilt komen over PeelenMaasNet ben je van harte welkom. Wel graag tussen 19.30 uur en 20.00 uur aanwezig zijn i.v.m. de openingstijden van het Huis van de Gemeente.

CURSUS OVER CIJNZEN

In het najaar organiseert het Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas een cursus over de inhoud, vorm en betekenis van cijnzen in de late Middeleeuwen (1300-1500 tot aan de Franse Tijd 1794-1814). Het gaat over een brok vrij onbekende geschiedenis van de gewone kerspellieden. Wat waren de rechten en de plichten van de gewone man. Hoe zag zijn bestaan er uit en wat was zijn positie in het bestuur van het kerspel. Heel veel mensen in de late Middeleeuwen moesten cijns betalen. Waarom, hoeveel en aan wie men de cijns betaalde, komt aan de orde.

Vorig jaar is er een cursus paleografie gegeven door Jan Hanssen over oud schrift. De cursus over cijnzen sluit er op aan, want oude cijnsrollen en oude cijnsboeken worden behandeld en de nadruk zal liggen op cijnszaken van de kerspels Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Niet het transcriberen van oude geschriften staat centraal in deze cursus maar wel wat er met de tekst bedoeld wordt.
De cursus wordt gegeven door Piet Schinck. Hij publiceert binnenkort een boek over cijnzen in de late Middeleeuwen: De ontwikkeling van het cijnssysteem in de late middeleeuwen. De ondertitel van zijn boek luidt: Het besitt, het gebruyck en de bouwingh van cijnzen, de kleine feodaliteit, in het kerspel Baerle (Baarlo) 1294-1578 en het Overkwartier van Gelder.

Voor de genealogen onder ons is dit rechtshistorische boek en de cursus interessant en van belang, omdat zowel het boek en de cursus aanwijzingen geven voor stamboomonderzoek in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De cursus wordt gegeven in 't Kerkeböske te Helden, Aan de Koeberg 3, om 19.30 uur op de donderdagavonden 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari en 7 en 21 februari en kost € 3 per cursusavond (waarvoor u ook koffie/thee krijgt). Opgave tot deelname bij a.m.l.leenders@home.nl.

DRE VAESSEN OVERLEDEN

We staan even stil bij het overlijden van Dré Vaessen. Dré woonde in Kessel, werkte tot aan zijn pensionering in Panningen aan het Bouwens en was actief lid van de Heemkundevereniging Helden. Zo was hij enige jaren voorzitter van de werkgroep, die de oprichting van het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas voorbereidde. Een eis van de gemeente Helden om te voldoen aan het verzoek van de Heemkundevereniging Helden om meer ruimte, was namelijk dat onze vereniging wat het museum betreft samenwerkte met haar zusterorganisaties in Baarlo, Maasbree, Meijel en Kessel. Het museum is er gekomen en nieuwe ruimtes voor onze vereniging ook en wel in het voormalig Mariaklooster aan de Kloosterstraat, dat hiermee een nieuwe bestemming kreeg en als historisch gebouw bewaard bleef. Dré bleef geen voorzitter van de werkgroep tot de realisatie in 2008. Het proces vlotte hem niet snel genoeg. Piet Schinck nam het stokje van hem over. Na de inrichting van het museum bleef hij toezichthouder vanuit Kessel tot hij zich daarvoor te oud achtte. Enkele jaren maakte hij ook deel uit van de kascontrolecommissie van onze vereniging en controleerde hij nauwgezet de financiële administratie van de vereniging. In de afgelopen winterperiode nam hij deel aan de cursus Oud Schrift. “Ik ben er veel te laat mee begonnen”, zei hij. De deelname resulteerde in een artikel in ons historische tijdschrift De Moennik. Dré werd 79 jaar.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal in het tijdelijke depot achter de winkel van Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden bij Henk Reinders (06-16079192, hepreinders@hetnet.nl), Peter Peeters (06-53111272, peter-peeters@kpnmail.nl) of een mail sturen naar admin@moennik.nl. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

DIGI-ALBUM OVER DE TRAMLIJN VENLO - BERINGE

Samen met Ruud Merkx heeft Will Sorée uit Blerick zijn 40e digi-album getiteld 'Tramlijn Venlo-Maasbree-Helden' afgerond. Aan dit album hebben enkele leden van onze vereniging op enthousiaste wijze medewerking verleend. Het digi-album is te bekijken en te downloaden op www.soree.nl. Het betreft dan album nummer 40. Ook de overige albums zijn zeer de moeite waard!

CONTROLEREN EN AANVULLEN TOPONIEMEN

De Heemkundevereniging Helden is uitgenodigd mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen. Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op hun website. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.

In de kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen. Daarom wil het kadaster ons graag een speciale papieren toponiemenkaart van het werkgebied van onze vereniging toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en evt. te corrigeren en ontbrekende namen aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.

Mocht iemand belangstelling hebben om aan dit project bij te dragen, dan volstaat een mail aan info@moennik.nl.

ONTZAMELEN

Al enige tijd zijn we binnen de Heemkundevereniging Helden bezig om de eigen collectie boeken, voorwerpen, objecten, tijdschriften, afbeeldingen, kranten etc. door te nemen en te bepalen wat er wel en niet in onze collectie moet blijven. Houvast hierbij is het in 2012 op de algemene vergadering door de leden vastgestelde "collectiebeleid". Als gevolg hiervan komt het nu regelmatig voor, dat we afscheid zullen nemen van spullen die niet tot onze collectie behoren. Deze zullen we in een extra opslagruimte die we beschikbaar hebben gekregen bij Lektrisch Frenske in Panningen (achter de winkel van EP-Electro Tummers) opslaan. Op een later tijdstip zullen we bekend maken op welke wijze we het materiaal terugbezorgen aan de oorspronkelijke schenker dan wel het beschikbaar stellen aan andere musea, aan eigen leden of aan andere belangstellenden.

Comments are closed.