Nieuws

CONTROLEREN EN AANVULLEN TOPONIEMEN

De Heemkundevereniging Helden is uitgenodigd mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen. Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.

In de kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen. Daarom wil het kadaster ons graag een speciale papieren toponiemenkaart van het werkgebied van onze vereniging toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en evt. te corrigeren en ontbrekende namen aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.

Mocht iemand belangstelling hebben om aan dit project bij te dragen, dan volstaat een mail aan info@moennik.nl.

KERKHOF- EN KLOOSTERBEZOEK VIA CLIOTRAVEL

Historisch reisgenootschap Cliotravel organiseert op zaterdag 14 oktober a.s. een Kerkhof- en Kloosterdagtocht naar Roermond en Kerkrade. Niet alleen vanwege de beginrijm, maar veeleer om de sereniteit en ingetogenheid van beide plaatsen, bieden wij "Den Aje Kirkhaof" te Roermond en het klooster Rolduc samen in een dagtocht aan. Ze zijn ook apart te reserveren.

We bezoeken 's morgens de algemene begraafplaats van Roermond, officieel "Begraafplaats Nabij de Kapel in 't Zand" geheten, maar in de Roermondse volksmond veel beter bekend onder de naam "Den Aje Kirkhaof".De oorsprong van dit kerkhof ligt in Wenen, waar in 1785 keizer Jozef II verordeneerde dat niemand meer binnen de stadsmuren mocht worden begraven. Roermond behoorde in die tijd tot de Oostenrijkse Nederlanden en gaf gehoor aan het keizerlijke bevel door een kilometer buiten de toenmalige stadsmuren en aan het einde van de Kapellerlaan een kerkhof te stichten. We krijgen van onze gids John Vaessen, die een boek over het kerkhof heeft geschreven, eerst een uitleg via powerpoint en maken daarna een rondwandeling over de dodenakker.

In de middag bezoeken we abdij Rolduc te Kerkrade. De abdij is in de vroege 12de eeuw gesticht door een monnik, die zijn klooster in Doornik had verlaten omdat hij daar de tucht te slap vond. De abdij speelde in de volgende eeuwen een grote rol bij de ontginning van het gebied en bij de vroegste kolenwinning in Limburg. De faam van Rolduc is natuurlijk vooral gebaseerd op de lichtingen priesters die hier werden opgeleid. We krijgen het allemaal te horen van onze gids Hans Voncken, die zelf nog op Rolduc heeft geleerd.
De reissom voor deze dagtocht incl. vervoer en lunch bedraagt 54 euro. Het is mogelijk om alleen het ochtendprogramma op het kerkhof of het middagprogramma in de abdij te boeken. U ontvangt dan een reductie op de reissom, maar u dient dan wel zelf voor vervoer te zorgen.

Voor meer info, kijk op de website www.cliotravel-nl.webnode.nl of mail leonardomoonen@gmail.com

Op het ochtendprogramma staat ook een bezoek aan het joods grafje van Ruben Baer; het jongetje dat in de oorlog is overleden en pas onlangs een grafsteen heeft gekregen.

KATHOLIEKE ILLUSTRATIES AANGEBODEN

De Heemkundevereniging Helden heeft nog een groot aantal jaargangen van de "Katholieke Illustratie" in haar bezit. De Katholieke Illustratie was een geïllustreerd weekblad voor katholiek Nederland. Het was gedurende 101 jaar (1867-1967) een veelgelezen en alleen daardoor al invloedrijk familieblad en in de hoogtijdagen van de zogeheten verzuiling (tussen 1910 en 1960) een van de grootste tijdschriften van Nederland.
Omdat dit tijdschrift niet specifiek de voormalige gemeente Helden betreft is in het kader van het collectiebeleid van de vereniging besloten afstand te doen van alle edities. Mensen die belangstelling voor meerdere edities van de Katholieke Illustratie hebben kunnen zich uiterlijk 1 september 2017 melden via e-mailadres info@moennik.nl.

ONTZAMELEN

Sinds enkele maanden is de Heemkundevereniging Helden bezig om de eigen collectie boeken, voorwerpen, objecten, tijdschriften en dergelijke door te nemen en te bepalen wat er wel en niet in onze collectie moet blijven. In 2012 heeft de algemene ledenvergadering daartoe het collectiebeleid vastgesteld. Nu komt het regelmatig voor, dat we van bepaalde zaken afscheid zullen gaan nemen. Voorlopig hebben we een extra opslagruimte beschikbaar gekregen en wel in een pand bij Lektrisch Frenske in Panningen (achter de winkel van EP-Electro Tummers). We zullen al het overtollige materiaal daar voorlopig opslaan en op een later tijdstip bekend maken op welke wijze we het materiaal terugbezorgen aan de oorspronkelijke donateur dan wel het beschikbaar stellen aan andere musea, aan eigen leden of aan andere belangstellenden.

Comments are closed