Nieuws

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen van en tentoonstellen van overtollig materiaal in het depot Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de eigenaar.
  6. Opruimen van de kelderruimten, materialen toetsen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  7. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  8. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  9. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  10. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden bij Henk Reinders (06-16079192, hepreinders@hetnet.nl), Peter Peeters (06-53111272, peter-peeters@kpnmail.nl) of een mail sturen naar admin@moennik.nl. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen men beschikbaar is.

LEZING ERIC LEMMENS

Op 11 mei jl. was het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen een einde maakte aan het Limburgse lidmaatschap van de Duitse Bond. Zo’n dertig jaar lang was het grootste deel van de provincie onderdeel geweest van twee staatkundige verbanden: van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Duitse Bond. Vanaf 11 mei 1867 was Limburg voortaan, zoals gouverneur Theo Bovens het uitdrukte, ‘uniek van Nederland en uniek in Nederland’.

De lezing gaat in op de relatie van Limburg met de Duitse Bond: wat hield die relatie in en hoe stonden de Limburgers er tegenover? En hoe zat het met die bijzondere positie van Maastricht en Venlo? Waren de Limburgers in 1867 eigenlijk blij met het verbreken van de band met de Duitse Bond en met hun toen voortaan eenduidige Nederlandse nationaliteit?

Bijzondere aandacht besteedt de lezing aan de spannende jaren 1848-1849 toen het streven naar Duitse eenwording ook Limburg meetrok in de internationale ontwikkelingen. In Limburg wapperden Duitse vlaggen en een revolutionair lied deed de ronde...

Dr. Eric Lemmens (Ysselsteyn-Venray 1970) studeerde politicologie in Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘Aan Vorst en Vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet. Limburgse Kamerleden in Den Haag 1839-1918’. Momenteel is hij werkzaam op het kabinet van de commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg. Daar houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de grensoverschrijdende samenwerking. Verder was hij betrokken bij de viering van 150 jaar provincie Limburg.

De lezing wordt gehouden op donderdag 9 november 2017 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in 't Kerkeböske  te Helden.

Met vriendelijke groet,
Ton Leenders (secretaris Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas)

P.s. Op deze lezing zal op een andere datum een lezing volgen over de gevoelens rond 1867 bij de inwoners van Peel en Maas door het vertrek uit de Duitse Bond.

DIGI-ALBUM OVER DE TRAMLIJN VENLO - BERINGE

Samen met Ruud Merkx heeft Will Sorée uit Blerick zijn 40e digi-album getiteld 'Tramlijn Venlo-Maasbree-Helden' afgerond. Aan dit album hebben enkele leden van onze vereniging op enthousiaste wijze medewerking verleend. Het digi-album is te bekijken en te downloaden op www.soree.nl. Het betreft dan album nummer 40. Ook de overige albums zijn zeer de moeite waard!

CONTROLEREN EN AANVULLEN TOPONIEMEN

De Heemkundevereniging Helden is uitgenodigd mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen. Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.

In de kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen. Daarom wil het kadaster ons graag een speciale papieren toponiemenkaart van het werkgebied van onze vereniging toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en evt. te corrigeren en ontbrekende namen aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.

Mocht iemand belangstelling hebben om aan dit project bij te dragen, dan volstaat een mail aan info@moennik.nl.

DAGTOCHT KOEMPELS EN KOLEN (VIA CLIOTRAVEL)

Historisch reisgenootschap Cliotravel organiseert op zaterdag 28 oktober a.s. een dagtocht naar het mijngebied in Zuid-Limburg. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw pendelden dagelijks vele mijnwerkers uit onze streek met de bus naar het kolenbekken in Zuid-Limburg. Bijna iedereen kent nog wel iemand die op de mijn (“de koel”) gewerkt heeft: vader of opa, oom of buurman. Het is tegenwoordig nauwelijks meer voor te stellen dat in de hoogtijdagen van de Limburgse mijnbouw er 45.000 mijnwerkers actief waren en dat de 12 mijnzetels voor ongeveer 75% in de energiebehoefte van Nederland voorzagen. Zorgvuldig is het mijnerfgoed in de jaren zeventig, na de sluiting van de laatste mijnen, uit het Limburgse landschap weggepoetst. De tunnels zijn volgepompt met water, de fabrieken en opslagplaatsen afgebroken, de schoorstenen neergehaald en de steenbergen afgevlakt. Slechts twee mijnschachten zijn er nog over. De hele operatie, toepasselijk `Van Zwart naar Groen' genaamd, moest de schade aan het landschap herstellen die 75 jaar mijnbouw had aangericht. Tegenwoordig overheerst spijt over het industriële en culturele erfgoed dat daardoor verloren is gegaan.

Historisch reisgenootschap Cliotravel daalt met u af in de roemruchte mijnhistorie en laat zien wat er nog resteert en hoe mensen hedentendage proberen deze geschiedenis levend te houden. 

Verder info: www.cliotravel.nl, leonardomoonen@gmail.com of 06-19675394

ONTZAMELEN

Al enige tijd zijn we binnen de Heemkundevereniging Helden bezig om de eigen collectie boeken, voorwerpen, objecten, tijdschriften, afbeeldingen, kranten etc. door te nemen en te bepalen wat er wel en niet in onze collectie moet blijven. Houvast hierbij is het in 2012 op de algemene vergadering door de leden vastgestelde "collectiebeleid". Als gevolg hiervan komt het nu regelmatig voor, dat we afscheid zullen nemen van spullen die niet tot onze collectie behoren. Deze zullen we in een extra opslagruimte die we beschikbaar hebben gekregen bij Lektrisch Frenske in Panningen (achter de winkel van EP-Electro Tummers) opslaan. Op een later tijdstip zullen we bekend maken op welke wijze we het materiaal terugbezorgen aan de oorspronkelijke schenker dan wel het beschikbaar stellen aan andere musea, aan eigen leden of aan andere belangstellenden.

Comments are closed