Nieuws

CORONA-VIRUS: DOCUMENTATIECENTRUM EN DEPOT GESLOTEN

In verband met de risico’s verbonden aan het corona-virus is Kerkeböske nog steeds gesloten. Voor de Heemkundevereniging Helden betekent dit dat de activiteiten in groepsverband (onze vrijwilligersbijeenkomsten) ook geen doorgang zullen vinden. Het documentatiecentrum en het depot zijn dan ook gesloten voor alle activiteiten en er kunnen geen bezoekers ontvangen worden. Wij willen hiermede graag bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers. In de bestuursvergadering van 17 juni 2020 wordt aan de hand van de situatie op dat moment beoordeeld of we de genomen maatregelen kunnen heroverwegen.

AEZEL - PROJEK

Sinds kort wordt er bij de Heemkundevereniging Helden bijgedragen aan het Aezel-Projek (http://aezelprojek.nl/), een project van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI, www.lggi.nl). In het project wordt getracht aan de hand van de oude kadasterkaarten uit 1842 gegevens van eigenaren (en bewoners) van woningen in het verleden te koppelen aan de gegevens uit de Doop-/ Trouw- en Begraafregisters. Daartoe zijn de kadasterkaarten opnieuw digitaal getekend en dienen alle data uit de registers van de gemeenten handmatig overgebracht te worden in een database. Dat is monnikenwerk, maar toch zijn we hier bij de vereniging aan begonnen. We kunnen echter nog de nodige ondersteuning gebruiken. Vindt u het leuk om gegevens uit deze registers over te zetten in de database en daarmee een bijdrage te leveren aan het digitaal toegankelijk maken van deze informatie, neem dan contact op met Rob van 't Padje (rvtpadje@gmail.com). Hij zal u nader kunnen informeren en uw enthousiasme aanwakkeren! De werkzaamheden kunnen overigens ook thuis plaatsvinden en op de momenten die u het beste passen.

BOEK VENRAYSE OORLOGSHERINNERINGEN

In november 2019 heeft het HistorischPlatformVenray(HPV) in het kader van 75 jaar Vrijheid een speciale oorlogseditie uitgegeven in de serie Venrays Verleden.Het was deel 9 van deze boekenreeks. De auteurs hadden echter veel meer te vertellen. Jan Strijbos en May Volleberg besloten de handen ineen te slaan en de oorlogsverhalen te bundelen in een boek met de titel  'Venrayse oorlogsherinneringen'.

De presentatie van het boek vindt plaats op vrijdag 1 mei 2020 om14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Venray.
Er kan een boek gereserveerd worden door overmaking van €22,95 naar rekening  NL39 RABO 0128 1375 17 ten name van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray onder vermelding van uw adres. Graag zo spoedig mogelijk reserveren om ook echt verzekerd te zijn van een boek, want voor de oplage wordt uitgegaan van slechts 250 boeken.

BOEK OVER DE DIEPELING

In de buurtschap Klein Oirlo in Castenray is de firma Teunesen uit Gennep inmiddels klaar met de winning van zand en grind in het laatste stukje voormalige akkergrond. De hoek Roland/Klein Oirlo, betreft het noordelijke deel van de ontgronding. De zandzuiger is inmiddels verplaatst naar het zuidelijke deel, waar op de plek van de sorteerinstallatie nog een stukje ontgrond kan worden.
Jan Strijbos, voorzitter van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray, heeft een 464 pagina's tellend boek geschreven over 45 jaar winning van zand en grind in het gebied met de naam De Diepeling.
Het boek over de Diepeling geeft niet alleen een beschrijving van het winningsproces van zand en grind, maar ook andere thema’s als geologie, archeologie, steensoorten, flora en fauna komen uitgebreid aan bod. Het hoofdstuk over de hier gesignaleerde vogels laat heel bijzondere foto's zien van enkele zeldzame exemplaren. Het boek is volledig in kleur en kan besteld worden door overmaking van € 29 op bankrekening NL39 RABO 0128 1375 17 t.n.v. Stichting Heemkundig Genootschap Castenray o.v.v. uw adres. Moet het verstuurd worden, dan bedragen de verzendkosten € 4,50.

WERKGROEP KRUISEN EN KAPELLEN

De vrijwilligers van de Werkgroep Kruisen en Kapellen van de Heemkundevereniging Helden hebben samen met de eigenaar, de heer Smedts, ook het kruis op de hoek van de Vosberg - Ninnesweg - Nobisstraat onderhanden genomen. Vooral de door Jac Kranen geschilderde corpus springt er echt weer uit. De hand van de meesterschilder is duidelijk zichtbaar!

Over dit kruis is weinig bekend. Mocht iemand over gedetailleerde informatie beschikken, dan is deze zeer welkom via info@moennik.nl. Ook oude foto's van het kruis kunnen naar dit e-mailadres gestuurd worden.

BIDPRENTJES

Op deze website zijn intussen meer dan 23.000 bidprentjes in te zien en te downloaden. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet compleet. Heeft u bidprentjes verzameld en wilt u deze met ons delen, zodat wij ze aan de digitale verzameling kunnen toevoegen, stuur dan een mail naar info@moennik.nl of bel naar 077-7630401. Wij komen ze bij u ophalen en desgewenst weer retour brengen,

NOTULIST GEZOCHT

Het bestuur van de Heemkundevereniging Helden zoekt met spoed een vrijwilliger voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Deze vinden maandelijks plaats op de 3e woensdag van de maand van 19.30 uur - 21.30 uur. Voor meer informatie over deze boeiende functie kunnen kandidaten zich wenden tot Henk Reinders (voorzitter, 06-16079192) of Peter Peeters (secretaris, 06-53111272).

GENEALOGIE CAFE

In 2020 vindt het genealogiecafé eenmaal per kwartaal plaats en staat het café in het teken van een bepaald thema. De data voor 2020 zijn: 16 maart (gecanceld), 8 juni, 14 september en 14 december. Elke thema-avond wordt gehouden in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente te Panningen en wel van 18.30 uur – 20.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Vrijwilligers van PeelenMaasNet staan klaar om vragen te beantwoorden en iedereen verder op weg te helpen in zijn of haar stamboomonderzoek. Ook als je iets meer te weten wilt komen over PeelenMaasNet ben je van harte welkom.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De Heemkundevereniging Helden kan voor al haar werkzaamheden uitsluitend terugvallen op vrijwilligers, een kostbaar goed voor alle verenigingen. Voor de volgende projecten worden nog steeds vrijwilligers gezocht:

  1. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons in eigendom overgedragen archief van de stichting Deportatie 1944.
  2. Toetsen van alle aanwezige boekwerken, fotomateriaal etc. van het documentatiecentrum aan het vastgestelde collectiebeleid.
  3. Registreren (ook in het Adlib-systeem) en digitaliseren van het depotmateriaal (er liggen nog duizenden objecten die door de molen moeten). Hierbij ook controle van de inhoud van archiefdozen en het aanbrengen van stickers.
  4. Inventariseren, registreren en digitaliseren van het aan ons overgedragen archief van het Bouwens van der Boijecollege (o.a. oud-LTS-materiaal).
  5. Verplaatsen en tentoonstellen van overtollig erfgoedmateriaal in het tijdelijke depot achter de winkel van Tummers en organiseren van kijkdagen. Daarbij controleren of zaken terug moeten (in het geval van bruikleen) of kunnen (in het geval er een schenking is zonder akte) naar de (oorspronkelijke) eigenaar. Opruimen van de kelderruimten, toetsen van materialen aan het collectiebeleid, eventueel registreren dan wel afvoeren naar het depot bij Tummers.
  6. Inventariseren, registreren en digitaliseren van al onze eigendommen die in het streekmuseum tentoongesteld zijn aan de hand van een interne inventarisatie.
  7. (geregistreerde) Kleding voorzien van informatie (periode, gelegenheid, productie etc.).
  8. Uitzoeken en controleren van alle archeologische vondsten in het depot.
  9. Uitzoeken en registreren van videobanden en dia's.

Bij alle activiteiten geldt dat er getoetst dient te worden aan het collectiebeleid. Diegene, die zich vrijwillig voor een of meerdere projecten zou willen inzetten kan zich melden kan van ons contactformulier gebruik maken. Of kom op woensdagmiddag gewoon even langs in het documentatiecentrum. Bij de opgave ook graag vermelden op welke dagen of dagdelen je  beschikbaar bent.

Comments are closed.